VIIIè Concurs ARC de Microrelats a la Ràdio
«Virtuts»


Associació de Relataires en Català

Concurs ARC de Microrelats

VIIIè Concurs ARC de Microrelats a la Ràdio
«Virtuts»


Associació de Relataires en Català


Convocatòria

Data Inici: 01/11/2017
Data Final: 20/05/2018


Bases

1. El VIIIè Concurs ARC de Microrelats a la Ràdio "VIRTUTS" tindrà la durada d'un curs literari: des del mes de novembre de 2017 al mes de maig de 2018 (ambdós inclosos).

2. Poden participar autors i autores amb obres originals i inèdites, no premiades en altres certàmens, escrites en català i que s'adiguin a les bases de la convocatòria.

3. El concurs és obert a qualsevol persona, sense limitació d'edat.

4. Modalitats de participació:

     a) Mitjançant la inscripció gratuïta al portal literari Relats en Català (RC) i la publicació de les obres, directament pels autors i autores, clicant l'opció de participar en el concurs que s'habilitarà a tal efecte. Aquesta inscripció és gratuïta.

     b) Mitjançant l'enviament d'un correu a l’adreça concursos.arc@gmail.com, adjuntant en format word un document amb l'obra (amb el títol i el nom —o pseudònim— de l’autor/autora) i un altre arxiu-plica (amb el títol, el pseudònim, el nom i cognoms, l'adreça, el DNI, la data de naixement i el telèfon de contacte). Les obres seran penjades al portal literari Relats en Català (RC) per l'organització del concurs.

5. La temàtica general del concurs duu per títol VIRTUTS, i cada mes hi haurà un subtema diferent. Aquest és el quadre resum:

ConvocatòriaSubtema
Novembre 2017: Prudència
Desembre 2017: Justícia
Gener 2018: Fortalesa
Febrer 2018: Temprança
Març 2018: Fe
Abril 2018: Esperança
Maig 2018: Caritat

6. Un/a mateix autor/a pot participar en totes les convocatòries mensuals; però únicament amb un relat per mes. S'entén, per participant, una sola persona física. En cas que un/a autor/a enviï més d'un relat en una mateixa convocatòria mensual, ja sigui amb el mateix pseudònim o amb més d'un, es desqualificaran totes les seves obres d'aquell mes. També, si es detectés, que un autor/a s'ha presentat amb diversos nicks o pseudònims, quedaria automàticament desqualificat/da del concurs.

7. Els relats hauran d'enviar-se dins els primers 20 dies de cada mes, per tal que l'equip d’editors tingui temps d'aprovar i validar cada publicació. L'organització del concurs no es fa responsable de la correcta valoració dels relats enviats amb posterior a aquesta data.

8. Les obres presentades no podran superar l'extensió màxima de 2.000 caràcters (espais inclosos). Els relats que no compleixin aquesta condició no seran admesos. Els/les autors/es de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se pública la decisió de la Comissió de Concursos, ni de forma definitiva ni per fer-ne correccions i/o modificacions.

9. Mensualment, el Jurat del Concurs, llegirà i valorarà tots els relats presentats durant el mes en curs. Per cada subtema hi haurà 7 obres seleccionades (aquelles que obtinguin la puntuació més alta) que assoliran la condició de finalistes.

10. Els equips dels programes literaris i culturals de les ràdios col·laboradores, amb la periodicitat que pertoqui a cada programa, faran la lectura per antena dels relats finalistes de cada mes, a més d'aquells altres que, a criteri de les ràdios, també seleccionin per llegir-se en antena.

11. Finalitzat el concurs, un Jurat extern a l'ARC realitzarà la valoració final dels relats finalistes al llarg del certamen i en triarà tres premis principals. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic durant l'acte de lliurament de premis i presentació del recull amb totes les obres premiades i finalistes. Oportunament s'informarà del dia, lloc i hora.

12. La dotació del VIIè Concurs ARC de Microrelats a la Ràdio "VIRTUTS" s'estableix en:

1r premi: 400,00 euros i un exemplar del recull.
2n premi: 200,00 euros i un exemplar del recull.
Premi d'Honor: 200 euros i un exemplar del recull (exclusiu pels associats a l'ARC; amb la consideració que si el primer o el segon premi recauen en associats, el premi d'honor es convertiria en un tercer premi, dotat amb 100 euros i un exemplar del recull).
Premi Extraordinari, no monetari i tres exemplars del recull, a l'associat/da de l'ARC amb més relats finalistes.
Finalistes: 1 exemplar del recull per a cada autor/a finalista de les convocatòries mensuals.

13. En cas que el/la mateix autor/a obtingui més d'un dels premis principals detallats en el punt anterior, se li atorgaria només el de major quantia i el següent finalista rebria la condició de premiat.

14. Les obres premiades i finalistes seran editades en un volum col·lectiu editat per l'ARC. Els autors i autores de les obres, pel fet de participar en el concurs, autoritzen a l'Associació de Relataires en Català (ARC) a incloure els seus relats en aquest recull i a la difusió dels textos pels mitjans habituals de l'ARC. En cas que, per qualsevol circumstància, l’edició no es pogués dur a terme, s’informaria d’aquest fet a través del lloc web i els textos quedarien a disposició dels respectius autors i autores. Pel fet de participar en la convocatòria, els/les autors/es autoritzen a l’ARC a fer-ne difusió i promoció del concurs fent servir reproduccions parcials o totals de les obres, amb les referències adients d’autoria, en qualsevol mitjà publicitari (revistes, premsa, ràdio, TV, cartells, webs i blocs, etc.).

15. L’equip de la Comissió de Concursos es reserva el dret, previ acord amb la resta de membres de la Junta, a interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

16. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de totes i cadascuna de les bases, incloent-hi l’autorització de publicació de les obres presentades, així com dels drets i obligacions que se’n deriven.

'Concurs ARC de Microrelats'

Barcelona, octubre de 2017

Per a qualsevol dubte o aclariment
ens podeu escriure un correu electrònic a l'adreça:
concursos.arc@gmail.com


«D’un temps, d’un país»

Pol Peiró Navarro

ARC
Col·lecció Camí del Sorral / 31

D’un temps, d’un país (Pol Peiró Navarro)

D’un temps, d’un país

Pol Peiró Navarro

Col·lecció Camí del Sorral - Número 31
Lo Càntich - ARC
Juliol, 2017

Pàgines: 138 - Dimensions: 15x21cm. - Enquadernació: Rústica
ISSN-EAN en paper: 9772014303903 31>
ISSN-EAN ebook-pdf: 9772014303316 31>

Pròleg:
Miquel Buch

Disseny de coberta:
Josep Maria Codina

Fotografia de coberta:
Marc Puig Pérez

Il·lustracions interiors:
Pol Peiró Navarro

Fotografies interiors:
Laura Vallès, Laura Llobet i Esther de Prades


Pròleg

     Un dels records que em ve a la memòria de la primera vegada que en Pol Peiró em va explicar el seu projecte de l’exposició “D’un Temps, d’un País” és l’entusiasme que transmetia. A mida que anàvem conversant, ell mateix es mostrava sorprès de reconèixer la magnitud que, donat el moment històric que plasmaven els seus dibuixos, havia adquirit allò que per a ell havia començat per pur entreteniment. La seva perseverança i la seva qualitat artística havien fet possible que, sense gairebé adonar-se’n, la seva obra formés part d’una de les pàgines més importants de la història recent del nostre país.

     A ningú escapa que vivim un moment en el qual les noves tecnologies ho acaparen tot i en pocs anys s’han incorporat a la nostra vida a una velocitat vertiginosa. I que en mig de tot aquest enrenou digital, a cada moment important del procés democràtic que estem vivint a Catalunya, sempre m’hagi trobat a en Pol, un artista jove capaç de retratar l’actualitat política a través del dibuix de llapis i paper, té un valor afegit que no podem deixar passar per alt.

     Les ganes d’explicar i de documentar la visió personal d’un període polític de tanta transcendència pel poble català ens permeten gaudir d’una col·lecció de retrats que fan encara més únic el moment que estem vivint.

Miquel Buch i Moya
President de l’Associació Catalana de Municipis.
Alcalde de Premià de Mar.


Tast de:
«D’un temps, d’un país»
Pol Peiró Navarro
(Cortesia de: ARC-Lo Càntich)

Sobre el dibuix al natural

     El meu treball és un prisma de múltiples cares, un punt de trobada entre diverses disciplines, tradicions i conceptes que despunten, alguns amb més força que d’altres, reclamant el seu propi protagonisme: l’eina del dibuix, el dibuix com a mitjà, el dibuix en moviment i l’apunt al natural.

     A la Prehistòria hi havia pintures rupestres, a Egipte jeroglífics, i si anem més endavant i ens endinsem en el segle XV, ens trobarem amb l’home que va fer del dibuix una eina d’ideació i planificació: Leonardo da Vinci. L’ésser humà sempre ha utilitzat les imatges com a eina de comunicació, i ho seguim fent diàriament. En el cas del meu treball, és evident que el dibuix és utilitzat com a mètode per explicar la història (una versió interessada) d’un seguit d’esdeveniments polítics. La tècnica d’aquest treball és sempre el mitjà i no el fi. Tot i així, cal conèixer la tècnica i totes les seves especificitats per tal de poder subordinar-la a una voluntat executiva o resolutiva determinada.

     El dibuix al natural és la disciplina de dibuix que jo he decidit aplicar en aquest projecte. Certament podria haver escollit infinitats de camps, des del dibuix a partir d’un referent fotogràfic fins al dibuix de memòria. No obstant això, decideixo triar el dibuix al natural no de manera innocent, sinó perquè respon més a la voluntat inicial del meu projecte: dibuixar la versió de la realitat que a mi m’interessa recrear només és possible presenciant aquesta realitat que jo posteriorment reinterpreto. A més, tenint en compte que la versió dels mitjans de comunicació és sempre interessada i subjectiva, treballar del natural em permetia oferir la meva visió personal i inèdita sense que aquesta hagués passat per cap filtre previ que el del contacte directe amb l’experiència dibuixada. Per tant, el meu treball és profundament subjectiu, sí, però parla de la meva pròpia subjectivitat interpretada directa-ment de la realitat (o d’allò que assumim com a “real”).

     És de rigor dir que el dibuix al natural és aquell que es desenvolupa directament davant del model o l’objecte que decidim dibuixar i que requereix una especial capacitat d’observació i anàlisi per esquematitzar i traslladar al dibuix les proporcions i l’expressió d’allò representat. Naturalment, aquesta representació pot ser més fidel al referent o pot ser modificada segons les intencions de l’autor. És un acte que va més enllà del simple fet de mirar; es tracta d’una acció mental que requereix aprenentatge i síntesi. Com va dir l’artista Miquel Ángel Buonarroti (1475), es dibuixa amb el cervell, no amb les mans.

     Els dibuixos fets al natural poden requerir més o menys imme-diatesa. Per exemple, si estem treballant el dibuix d’estàtua, aquesta immediatesa no té per què ser condició sine qua non del nostre dibuix: podem treballar hores i hores i insistir-hi per tal d’obtenir una representació molt acurada. Per altra banda, però, també podem treballar el dibuix al natural de manera ràpida, la qual cosa pot venir condicionada per diversos motius: per exem-ple, en el cas del treball realitzat, el dibuix al natural que he desenvolupat requereix una certa rapidesa deguda la fugacitat del moment representat; és en aquest cas en el qual, general-ment, els dibuixos ràpids adquireixen la denominació “d’apunt”, els quals es defineixen com la representació ràpida feta a partir d’un model. Generalment no busca un acabat perfecte i es fona-menta en la recerca d’uns traços generals que ajudin a construir l’essència de la figura, el ritme i la posició.

     Els apunts poden tenir diverses utilitats segons el criteri de l’artista que els desenvolupa: poden servir com a pas previ a la realització d’una obra més acabada o senzillament funcionar com a obra final per si mateixos, remarcant la seva espontaneïtat com a gràcia particular d’aquest mètode. En el cas del meu treball m’he decantat per la segona opció: els dibuixos realitzats al moment són l’obra final i fins ara cap dels apunts ha servit per a la realització d’una obra treballada a posteriori. Treballo —en la majoria de casos— davant de models que es troben en constant moviment. En d’altres (per exemple en les conferències), la posició del ponent acostuma a ser més estàtica, permetent un treball més acurat.Muriel Casals (Pol Peiró Navarro)
L’apunt de Muriel Casals, d’aquell dia,
acabaria essent l’últim que faria d’ella abans de la seva mort

(Llapis de color sobre paper)


'Des de la infantesa (Pol Peiró Navarro)'
D’un temps, d’un país
Pol Peiró NavarroLo Càntich - Número 34 - Rima, 2017Lo Càntich
- Revista de Literatura, Art i Cultura -

Lo Càntich - Número 34 - Rima, 2017

Lo Càntich
- Revista de Literatura, Art i Cultura -


Número 34
Rima, 2017
Maig-Agost de 2017


Pàgines: 164 - Dimensions: 15x21cm. - Enquadernació: Rústica

Il·lustració de portada: "A les víctimes del terrorisme" - © ARC-Lo Càntich

Portada posterior: © Àlex Valero Liutsko

Concurs ARC de “Relats absurds”
A benefici de la Marató TV3 2017,
dedicada a les Malalties infeccioses


Associació de Relataires en Català

Concurs ARC de 'Relats absurds'

Concurs ARC de “Relats absurds”

A benefici de la Marató TV3 2017,
dedicada a les Malalties infeccioses

Associació de Relataires en Català


Convocatòria

Data Inici: 15/07/2017
Data Final: 7/10/2017


Descripció

     La 26a edició de la Marató TV3 2017 estarà dedicada a les Malalties infeccioses, un grup de malalties que causen una de cada tres morts al món i que, segons els experts, es convertiran en un greu problema de salut pública.

     Des de l’Associació de Relataires en Català (ARC) volem col·laborar en aquest esdeveniment amb la convocatòria oberta del Concurs ARC de “Relats absurds”, amb el doble vessant solidari i literari, tot destinant els beneficis del concurs a la Marató de TV3 2017.

Bases

1. Poden participar, en la convocatòria “Relats absurds”, escriptores i escriptors, de qualsevol edat i nacionalitat, amb obres originals, no premiades en altres premis, i que s’avinguin a les bases del concurs.

2. Es poden presentar obres escrites en català, de narrativa curta, basades en la temàtica de la convocatòria: “Relats absurds”, amb un màxim de 3.000 caràcters. Els autors i autores de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se pública la decisió de la Comissió de Concursos, ni de forma definitiva ni per fer-ne correccions i/o modificacions.

3. Únicament s’acceptarà una obra per autora/autor. Les obres presentades que no compleixin aquestes condicions no seran admeses.

4. Les obres presentades s’hauran d’enviar en format word, amb lletra Times New Roman, cos 12, a l’adreça electrònica concursos.arc@gmail.com, tot especificant a l’assumpte del correu “Concurs de Relats absurds”. S’han d’incloure dos arxius. Un arxiu amb el text i el títol, sense cap referència al nom de l’autor/autora. Un altre arxiu amb el títol “Plica”, seguit del títol de l’obra, incloent-hi, a l’interior, el títol de l’obra, el nom i els cognoms de l’autor/autora, la data de naixement, el NIF, l’adreça i el telèfon de contacte. Si es tracta de menors d’edat, s’ha d’incloure l’autorització dels pares o tutors legals per poder participar en el concurs.

5. El període de recepció d’originals s’obrirà el dia 15 de juliol del 2017 i es tancarà el 7 d’octubre del 2017.

6. La Comissió de Concursos de l’Associació de Relataires en Català seleccionarà un màxim de 100 obres (tot valorant la qualitat, la cohesió, la coherència, la tipografia i l’ortografia), que seran publicades en un volum recopilatori editat per l’ARC. En cas que, per qualsevol circumstància, l’edició no es pogués dur a terme, s’informaria d’aquest fet a través del lloc web http://associaciorelataires.blogspot.com.es/ i els textos quedarien a disposició dels respectius autors i autores.

7. Els beneficis d’aquesta publicació seran destinats a la Marató de TV3 2017. Els autors i autores, que participin en la convocatòria, cediran la seva obra en benefici de la Marató de TV3 2017, que es convertirà en un donatiu. La Comissió de Concursos de l’Associació de Relataires en Català (ARC), si ho considera oportú, es reserva el dret d’ampliar el nombre d’obres seleccionades.

8. Pel fet de participar en la convocatòria, les autores i autors autoritzen a les entitats convocants a fer-ne difusió i promoció del projecte fent servir reproduccions parcials o totals de les obres, amb les referències adients d’autoria, en qualsevol mitjà publicitari (revistes, premsa, ràdio, TV, cartells, webs i blocs, etc.). La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de totes i cadascuna de les bases, incloent-hi l’autorització de publicació de les obres presentades, així com dels drets i obligacions que se’n deriven.

9. El veredicte (que serà inapel·lable), i la presentació del recull amb les obres seleccionades, es farà públic a principis del mes de desembre de 2017. S’informarà oportunament del dia, lloc i hora.

10. La Comissió de Concursos de l’Associació de Relataires en Català (ARC) es reserva, previ acord amb la resta de membres de la Junta, el dret a interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.


Barcelona, 12 de juliol de 2017

Logo ARC


VII Concurs de portades
per a il·lustradors i dissenyadors
"Mitjans de transport"

Associació de Relataires en CatalàVII Concurs de portades
per a il·lustradors i dissenyadors
"Mitjans de transport"


Associació de Relataires en Català (ARC)


Convocatòria

Data d'inici: 01/07/2017
Data de finalització: 31/08/2017

Benvolguts i benvolgudes,

Des de l’Associació de Relataires en Català ens complau fer públiques les bases de la setena edició del Concurs ARC de Portades, amb l’objectiu de seleccionar la imatge que obrirà el recull de relats Mitjans de transport.

Bases:

1. Participants: el concurs és obert a qualsevol persona, sense limitació d’edat. Cada autor/a podrà participar, de forma individual o col·lectiva, amb un màxim de TRES imatges originals (d’autoria pròpia).

2. Tema: “Mitjans de transport”. Es valoraran principalment aquelles obres relacionades amb els subtemes del concurs:

... En cotxe
... En tren
... En bicicleta
... Xino-xano
... En globus
... En nau espacial
... En vaixell

3. Tècnica i format: La tècnica és lliure (dibuix, pintura, fotografia, collage...). El format de l’obra ha de ser vertical (mida mínima i proporcionada: 17 cm. d’altura x 16 cm. d’amplada). Resolució mínima de la imatge: 300 ppp (equivalència: 2008p x 1890p). No s’ha d’incloure cap text en la il·lustració.

4. Presentació: les obres s’han de lliurar a l’Associació de Relataires en Català (ARC), per correu electrònic, a l’adreça concursos.arc@gmail.com, en format jpg, amb l’assumpte “VII Concurs de portades”. S’inclourà un document que durà per nom “Dades personals”, on figurarà el nom i els cognoms dels autors o autores, el nom artístic (si escau), la data de naixement, l’adreça i el telèfon de contacte. Si es tracta de menors d’edat, cal adjuntar l’autorització dels pares o tutors legals per participar en aquest concurs.

5. El període de recepció d’originals s’obrirà el dia 1 de juliol de 2017 i es tancarà a les 24:00h. del dia 31 d'agost de 2017.

6. Les obres presentades, que no compleixin aquestes condicions, no seran admeses.

7. Els autors/es de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se públic el veredicte del jurat, ni de forma definitiva ni per fer-ne correccions i/o modificacions.

8. La Comissió de Concursos de l’Associació de Relataires en Català (ARC) seleccionarà l’obra guanyadora que serà la imatge de portada del recull Mitjans de transport. Així mateix es reserva el dret de seleccionar aquelles obres que, per la seva qualitat, adquireixin la condició de finalistes. En aquest cas serien incloses en els fulls interiors del recull.

9. El premi consisteix en la publicació de l’obra com a portada del llibre Mitjans de transport. L’autor o autora de l’obra guanyadora rebrà tres exemplars del llibre i un diploma acreditatiu. Els finalistes rebran un diploma acreditatiu.

10. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic durant l’acte de lliurament de premis i presentació del recull, amb totes les obres premiades i finalistes.

Programa:

10:00-11:30 "Microrelats a la carta" - Taller de microrelats, a càrrec de Susana Camps.
10:45-12:30 El pinyol de les històries - Conferència d'Isidre Grau.
12:45-13:05 Bavastells - Lectura de microrelats de Marta Pèrez Sierra. Amb les titelles per a adults «Marionetes Travi», a càrrec de Pere Cabaret.
13:10-13:30 Les mil i unes - Lectura de microrelats de Jordi Masó Rahola. Acompanyament musical de Chus Castro —violí;— i Ada Masó —flauta—.

Dinar

16:30-17:00 Presentació del llibre Puces i altres picors, de Maria Cirera. Amb Josep Porta i Laura Basagaña, rapsodes.
17:15-17:45 "Però saps que sí" - Espectacle basal en el llibre Roba estesa, de David Vila i Ros. Amb música de Maria Carrera.
18:00-19:00 Lliurament dels premis del VII Concurs ARC de Microrelats a la Ràdio i del VII Concurs ARC de Portades "Mitjans de transport". Presentació del llibre.

Us esperem el dissabte 21 d'octubre de 2017, a la Biblioteca Esteve Palauzie, de Barberà del Vallès (Plaça de la Constitució, s/n).
Telèfon: 937 186 866
Correu electrònic: b.barberav.ep@diba.cat
Web: http://bibliotecavirtual.diba.cat/barbera-del-valles-biblioteca-esteve-paluzie11. Els autors i autores de l’obra premiada i finalistes, pel fet de participar en el concurs, autoritzen a l’Associació de Relataires en Català (ARC) a incloure les obres en aquest recull i la seva difusió pels mitjans habituals de l’ARC, fent servir reproduccions, parcials o totals, amb les adients referències d’autoria. En cas que, per qualsevol circumstància, l’edició no es pogués dur a terme, s’informaria d’aquest fet a través del lloc web de l’ARC i les imatges quedarien a disposició dels autors i autores.

12. La Comissió de Concursos de l’ARC es reserva el dret a interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de totes i cadascuna de les bases, incloent-hi l’autorització de publicació de les obres presentades, així com dels drets i obligacions que se’n deriven.

'VII Concurs de portades'

Associació de Relataires en Català
Barcelona, 27 de juny de 2017


Relats finalistes del
VII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio
"Mitjans de transport"
Maig de 2017:
«... En vaixell»

Associació de Relataires en Català

Concurs ARC de Microrelats

Relats finalistes del
VII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio
"Mitjans de transport"
Maig de 2017: «... En vaixell»


El jurat d'autors i d'autores del
VII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio "Mitjans de transport",
després de les deliberacions necessàries, fa públic el veredicte de les obres
seleccionades corresponents al subtema: "... En vaixell":

Relats seleccionats

Títol - Autor/a o Nick

"Caça de balenes" - David d'Argent

"Namíbia" - deòmises

"Creuer" - gustav

"Descomptes" - celesti1462

"El viatge de Nadji" - Esther Llombart Ramis

"T'acompanyaria a la fi del mon!" - E. Viladoms

"El monstre" - txisky


Enhorabona als autors i autores seleccionats.
Moltes gràcies a tots els participants.


Comissió de Concursos
Associació de Relataires en Català
Dijous, 1 de juny de 2017


Bases del Concurs i relats finalistes


Relats finalistes del
VII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio
"Mitjans de transport"
Abril de 2017:
«... En nau espacial»

Associació de Relataires en Català

Concurs ARC de Microrelats

Relats finalistes del
VII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio
"Mitjans de transport"
Abril de 2017: «... En nau espacial»


El jurat d'autors i d'autores del
VII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio "Mitjans de transport",
després de les deliberacions necessàries, fa públic el veredicte de les obres
seleccionades corresponents al subtema: "... En nau espacial":

Relats seleccionats

Títol - Autor/a o Nick

"Brossa" - Josep Casals

"Els senders del Senyor" - David d'Argent

"Turbulències" - deòmises

"El Claustre" - magda

"Autoestop[6]: Viatge extrasensorial" - rautortor

"Polifem" - Aleix de Ferrater

"Patufet" - Olga Cervantes


Enhorabona als autors i autores seleccionats.
Moltes gràcies a tots els participants.


Comissió de Concursos
Associació de Relataires en Català
Dissabte, 29 d'abril de 2017


Bases del Concurs i relats finalistes